Unieważnienie postępowania

„Zamawiający pod wpływem błędu wskazał jako najkorzystniejszą ofertę COMBAT SPEED Lidia Wiącek ul. Stalmacha 28, 42-700 Lubliniec, w związku z powyższym działając zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm) – dalej k.c. unieważnia czynność wyboru oferty nadto działając zgodnie z art. 703 §2 K.c. zamyka przedmiotowe postępowanie bez dokonania wyboru oferty i postanawia ponownie ogłosić postępowanie na przedmiotową usługę.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w warunkach zapytania ofertowego wymagał, aby w formularzu oferty wykonawcy wskazali wartość brutto miesięcznego wynagrodzenia za realizację usługi, wartość oferty wskazanej jako najkorzystniejsza, jak wynika z analizy wszystkich złożonych ofert, stanowi cenę za cały rok realizacji usługi, co jest niezgodne z warunkami postępowania. Zamawiający nie może sprostować takie oferty gdyż nosiłoby to znamiona negocjacji po otwarciu ofert, nie może też w żaden sposób wyjaśnić treści oferty gdyż nie przewidział takiej czynności w warunkach postępowania. Zamawiający więc błędnie i sprzecznie z warunkami postępowania przyjął, że oferty miały obejmować wartość wynagrodzenia za realizację usługi w całym okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy) i w oparciu o owe błędne przekonanie wskazał jako najkorzystniejszą przedmiotową ofertę. Zamawiający aby zapewnić transparentność postępowania zdecydował się zakończyć je bez wskazania oferty najkorzystniejszej na co pozwalają mu przepisy art. 703 k.c. i powtórzyć postępowanie w przedmiotowym zakresie .”

Wynik postępowania na ochronę mienia

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na fizyczną ochronę mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę:

COMBAT SPEED Lidia Wiącek
ul. Stalmacha 28
42-700 Lubliniec